Hieronder vindt u de algemene boekingsvoorwaarden van Dock C CruisePartners BV en de algemene vervoersvoorwaarden van de verschillende dienstverleners. Deze algemene boekingsvoorwaarden worden u ook overhandigd bij het boeken van een reis.

Definities

De volgende definities hebben dezelfde betekenis in enkelvoud of in meervoud.
Dock C” is Dock C CruisePartners BV; degene die in de uitoefening van de door haar gedreven onderneming informatie verstrekt en adviezen geeft op het gebied van cruises en aanvullende diensten zoals vliegreizen of hotelovernachtingen, in de ruimste zin van het woord, en tevens op dat gebied in opdracht van en namens de Reiziger overeenkomsten sluit met Dienstverleners en/of in de totstandkoming daarvan bemiddelt.

Reiziger”: de natuurlijke persoon of gezelschap van natuurlijke personen, in opdracht waarvan en voor wie voormelde overeenkomst(en) met of door bemiddeling door Dock C CruisePartners BV wordt (worden) aangegaan.

Dienstverlener”: een leverancier van Diensten, zoals een vervoerder, accommodatieverschaffer en/of verlener van andere diensten, met wie Dock C CruisePartners BV in opdracht van de Reiziger een overeenkomst aangaat of daarin bemiddeld. De Dienstverlener is met inachtneming van de (eventueel) door hem gehanteerde (algemene) voorwaarden verantwoordelijk voor de uitvoering van de diensten.

Dienst”: een door Dock C aangeboden dienst, zoals het boeken van vervoersdiensten, accommodatiediensten, autoverhuurdiensten en pakketreizen.

Reisovereenkomst”: de overeenkomst tussen Reiziger en Dienstverlener die Dock C in opdracht van en namens de Reiziger heeft afgesloten met de Dienstverlener.

Algemene Voorwaarden”: deze algemene boekingsvoorwaarden

Bijzondere Voorwaarden”: de voorwaarden die van toepassing zijn op de activiteiten van de Dienstverleners waarmee de Reiziger separaat akkoord is gegaan.

Artikel 1: De toepassing van deze voorwaarden

 1. Dock C biedt de mogelijkheid reisdiensten te boeken, in het bijzonder cruisereizen, pakketreizen, vliegtickets, accommodatie, autoverhuur en reisverzekeringen. Dock C handelt namens en in naam van verschillende Dienstverleners van cruisereizen en / of vervoersdiensten, reisbureaus en tour operators. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing alle door Dock C uitgebrachte offertes en door haar, in opdracht van de reiziger, afgesloten Reisovereenkomsten, op het aanbieden en leveren van de Diensten.
 2. Het aanbieden en leveren van Diensten is ook onderworpen aan de Bijzondere Voorwaarden van de Dienstverleners, welke tijdens het boekingsproces ter beschikking van de Reiziger worden gesteld. Aanvaarding door de Reiziger van de Bijzondere Voorwaarden vindt plaats op het moment van het daadwerkelijk plaatsen van een bestelling.
 3. De Algemene Voorwaarden kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden aangepast, hoewel zulke aanpassingen niet van toepassing zijn op bestellingen die reeds zijn aanvaard door Dock C namens de betrokken Dienstverlener(s). Het is derhalve van essentieel belang dat de Reiziger de Algemene Voorwaarden leest op het moment van het plaatsen van zijn/haar bestelling, teneinde op de hoogte te zijn van de van kracht zijnde bepalingen.
 4. De toepasselijkheid van eventueel door de Reiziger gehanteerde voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 2: Juridische bevoegdheid van de reiziger

 1. Dock C helpt de Reiziger bij het vinden van cruiseproducten en aanvullende diensten en bij het maken van de gewenste reserveringen, en bemiddelt bij de daarmee gemoeide transacties met de Dienstverleners. De Reiziger dient tenminste 18 jaar oud te zijn, juridisch bevoegd te zijn om contractuele verbintenissen aan te gaan, in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden.
 2. De Reiziger is financieel aansprakelijk voor zijn / haar activiteiten. Hij / zij garandeert dat de verstrekte informatie over hem / haar correct en accuraat is.

Artikel 3: Offertes/totstandkoming van Reisovereenkomst

 1. De opdracht voor het sluiten van een bindende Reisovereenkomst komt tot stand bij aanvaarding, door de Reiziger, van het aanbod van Dock C.
 2. Een telefonische reservering zal worden beschouwd als een definitieve reservering, ook als er nog geen aanmeldingsformulier ingevuld en ondertekend is of andere schriftelijke bevestiging is gevolgd. Geschiedt de aanmelding (mede) ten behoeve van andere deelnemers, dan is de aanmelder (mede) hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van hun verplichtingen door alle door hem of haar aangemelde deelnemers.
 3. Mocht een boeking, na offerte, om welke reden dan ook niet gemaakt kunnen worden, heeft Dock C te allen tijde het recht deze als niet geboekt te beschouwen.
 4. De Reiziger verstrekt Dock C voor of uiterlijk bij het sluiten van de Reisovereenkomst alle gegevens over zichzelf en de door hem aangemelde Reizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of uitvoering van de Reisovereenkomst. Tevens vermeldt hij bijzonderheden over hoedanigheid of de samenstelling van de door hem aangemelde groep Reizigers die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van de reis door Dock C.
 5. Alle offertes en aanbiedingen van Dock C zijn vrijblijvend.
 6. Dock C spant zich tot het uiterste in om foto’s en illustraties te verstrekken die de Reiziger een beeld geven van de aangeboden Diensten. Het doel van deze foto’s en illustraties is het aan de Reiziger illustreren van het niveau van de accommodatie of de mate van comfort en ze mogen niet worden opgevat als een toezegging die dit doel ontstijgt. Dock C draagt geen verantwoordelijkheid voor foto´s, folders en ander voorlichtingsmateriaal, door derden is uitgegeven. Kennelijke fouten en vergissingen in een publicatie binden Dock C niet.
 7. Acceptatie van een offerte of aanbieding door de Reiziger geldt als een tot Dock C gerichte verbindende opdracht voor het namens de Reiziger aangaan van een Reisovereenkomst met de Dienstverlener, conform het aanbod van Dock C.
 8. De boekingsbevestiging / factuur van een bestelling, die essentiële elementen, zoals de omschrijving van de bestelde Dienst(en) en de prijs samenvat, wordt aan de Reiziger verzonden per e-mail, post of fax, niet later dan tien werkdagen na de besteldatum. Indien de Reiziger geen bevestiging heeft ontvangen dient hij/zij contact op te nemen met de afdeling Reserveringen via het e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Artikel 4 Specifieke Diensten

 1. Dock C handelt uitsluitend namens en in naam van de Dienstverleners met betrekking tot het aanbieden en leveren van alle Diensten.
 2. Per Dienst wordt in de boekingsbevestiging / factuur aangegeven welke Bijzondere Voorwaarden op de betreffende Dienst van toepassing zijn.
 3. In de Bijzondere Voorwaarden staan ook de eventuele verplichtingen van de Reiziger opgenomen.
 4. Reiziger dient aan deze verplichtingen te voldoen.

Artikel 5: Prijzen

 1. Tenzij anders bepaald in de Bijzondere Voorwaarden, worden de prijzen van de Diensten uitgedrukt in Euro’s of in lokale valuta, inclusief luchthavenbelasting en exclusief eventuele lokale belastingen door de autoriteiten in sommige landen.
 2. De prijs van de bestelde Diensten dient te worden betaald aan Dock C, die een dergelijke betaling in ontvangst neemt namens de Dienstverleners. De levering van Dock C produkten valt binnen de regeling voor reisagenten en tour operators zoals uiteengezet in Artikel 26 van de EG Zesde BTW-Richtlijn. Wanneer een Dienstverlener in het buitenland is gevestigd, zal op leveringen van deze Dienstverlener geen BTW in rekening worden gebracht.
 3. Dock C is gerechtigd om wijzigingen welke zich na boeking in wisselkoersen, heffingen en/of belastingen voor mochten doen aan de Reiziger in rekening te brengen in aanvulling op de factuur en offerte vermelde prijs of prijzen. Hetzelfde geldt voor brandstoftoeslagen en andere heffingen waarvan ten tijde van de offerte en/of boeking niet voorzienbaar was dat deze ten tijde van de uitvoering van de opdracht verschuldigd mochten zijn.
 4. Dock C zal altijd proberen u tijdig van tariefsverhogingen op de hoogte te stellen, maar kan dit niet garanderen.
 5. Wisselkoersen worden berekend op basis van verschillende openbare bronnen en worden slechts ter indicatie aangegeven, aangezien deze van dag tot dag kunnen verschillen en niet dagelijks worden bijgewerkt. De correctheid van de aangegeven wisselkoersen wordt niet gegarandeerd. Het gebruik van deze wisselkoeren voor ander dan persoonlijk gebruik is verboden.

Artikel 6: Verzekeringen

 1. Verzekeringen maken geen deel uit van de genoemde prijzen. Dientengevolge wordt de Reiziger aangeraden een verzekering af te sluiten die de gevolgen van bepaalde gevallen van annulering dekt en een aanvullende polis die dekking biedt voor bepaalde bijzondere risico’s zoals repatriëringkosten in het geval van een ongeluk of ziekte.
 2. De risico’s die door deze polissen worden gedekt, evenals de kosten en het dekkingsbedrag, worden slechts ter indicatie verstrekt. In het geval dat een verzekeringspolis wordt afgesloten, verzend de verzekeraar de polis naar de Reiziger. Claims dienen in overeenstemming met de polisvoorwaarden rechtstreeks bij de verzekeringsmaatschappij te worden ingediend.

Artikel 7: Betaling

 1. Bij het tot stand komen van de Reisovereenkomst zal Dock C een boekingsbevestiging / factuur opstellen waarop wordt aangegeven hoe de Reiziger de reissom dient te voldoen.
 2. Dock C neemt hiervoor de betalingsvoorwaarden van de betreffende Dienstverlener(s) over.
 3. Bij het ontbreken van specifieke betalingsvoorwaarden in de Bijzondere Voorwaarden dient de Reiziger bij het tot stand komen van de Reisovereenkomst binnen één week na ontvangst van de boekingsbevestiging / factuur het aanbetalingbedrag te voldoen gelijk aan 30 % van de voor hem geldende cruisereissom en 100% kosten voor de geboekte vliegreis. Het restant van de reissom dient uiterlijk acht weken voor de aanvang van de reis, zonder dat de Reiziger hiervan bericht krijgt, te zijn voldaan op de bankrekening van Dock C.
 4. Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is de Reiziger zonder dat voorafgaande sommatie of ingebrekestelling vereist is de wettelijke (handels)rente over het factuurbedrag verschuldigd voor iedere maand of gedeelte daarvan waarmee de betalingstermijn is overschreden, evenals is Dock C gerechtigd de geboekte reis (reizen) te annuleren. Al betaalde gelden worden dan niet gerestitueerd; de annuleringsbepalingen, vermeld in artikel 12 van deze voorwaarden, zijn dan onverminderd van toepassing.
 5. Een geheel of gedeeltelijk niet betalen door de Reiziger leidt tot schorsing van de uitvoering van de reis, en de Reiziger is aansprakelijk voor alle uit een dergelijke schorsing voortvloeiende kosten, onverlet enige actie die tegen hem / haar kan worden genomen.
 6. Bij vervoer en voor pakketreizen, zal iedere vertraging die het inchecken onmogelijk maakt de Reiziger niet ontslaan van zijn financiële verplichtingen die staan beschreven in deze voorwaarden, in de bevestiging van de bestelling of in de Bijzondere Voorwaarden.
 7. Ingeval Dock C haar vordering op de Reiziger uit hoofde van de opdracht of voortvloeiend uit de ontbinding (of vernietiging) daarvan ter incasso uit handen geeft is de Reiziger tevens gehouden om aan Dock C de door haar te maken kosten van rechtsbijstand te vergoeden met een minimum van 10% van de verschuldigde hoofdsom.

Artikel 8: Zorgplicht

 1. Dock C zal bij uitvoering van de opdracht de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen. Dit geldt eveneens voor de selectie Dienstverleners en andere derden die diensten voor Dock C uitvoeren.
 2. Dock C is niet aansprakelijk voor de tekortkomingen van de betreffende derden, maar zal al hetgeen doen, dan wel de Reiziger alle medewerking verlenen die redelijkerwijs van haar gevraagd kan worden om in voorkomend geval een schadevergoeding van de betrokken derde te verkrijgen, danwel de problemen naar behoren op te (laten) lossen.

Artikel 9: Reisdocumenten / reisbescheiden

 1. De door Dock C te verschaffen reisbescheiden zullen uiterlijk 10 dagen voor vertrek in het bezit van de reiziger worden gesteld, tenzij deze termijn om gerechtvaardigde redenen niet haalbaar is. Dit laatste zal onder meer het geval zijn indien de volledige betaling van de reissom nog niet heeft plaatsgevonden of indien Dienstverlener bescheiden niet tijdig heeft toegezonden, om welke reden dan ook.
 2. De reisdocumenten die worden verstrekt voor een bestelde Dienst worden geleverd aan het door de Reiziger bij zijn / haar reservering aangegeven e-mailadres, of indien fysieke reisdocumenten worden verstrekt, verzonden naar het door de Reiziger bij zijn / haar reservering opgegeven afleveradres.
 3. In het geval dat de levering van tickets of reisvouchers onmogelijk is door een fout van de Reizigerbij het invullen van zijn / haar persoonlijke gegevens, zullen noch de betrokken Dienstverlener(s) noch Dock C aansprakelijk zijn.
 4. Tickets of reisvouchers zullen niet worden geleverd aan adressen in het buitenland, inclusief overzeese gebiedsdelen van het Koninkrijk der Nederlanden, tenzij tijdens het boekingsproces anders is overeengekomen.
 5. Reiziger dient ervoor zorg te dragen dat hij en/of (andere)reizigers bij vertrek in bezit zijn van de benodigde (reis)documenten, waaronder mede begrepen een geldig paspoort en eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen/ vaccinaties.
 6. Dock C zal op schriftelijk verzoek van de Reiziger algemene informatie betreffende paspoorten, visa en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied verstrekken. Dock C verstrekt voormelde informatie echter geheel onverplicht (‘service’) en is niet aansprakelijk ingeval van eventuele onvolledigheid en/of onjuistheid daarvan.
 7. De Reiziger zal zelf bij de betrokken autoriteiten de benodigde (aanvullende) informatie inwinnen en tevens tijdig voor vertrek nagaan of de eerder ingewonnen informatie en/of van Dock C verkregen informatie (nog) correct is.
 8. Als Reiziger de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig document of onvoldoende middelen komt dat voor zijn rekening, evenals alle gevolgen daarvan, behoudens in het geval dat Dock C heeft toegezegd voor het betreffende document te zullen verzorgen en het ontbreken daarvan aan Dock C kan worden toegerekend.
 9. Controleert u bij ontvangst direct uw reisbescheiden op onder andere uw persoonlijke gegevens, vertrektijden en reisdata. Indien u vragen heeft over uw reisbescheiden, maak dit dan direct aan Dock C kenbaar. Voor vertrek zijn deze zaken vrijwel altijd op te lossen.

Artikel 10: Wijziging / in-de-plaatsstelling door de Reiziger

 1. De Reiziger kan Dock C verzoeken de Reisovereenkomst te wijzigen. Tenzij het een wijziging van relatief geringe betekenis betreft, is Dock C niet gehouden om daarin te bewilligen.
 2. Indien één of meer van de aangemelde reizigers verhinderd is / zijn om aan een reis deel te nemen, kan/ kunnen deze reiziger(s) desgewenst onder de hieronder genoemde voorwaarden worden vervangen door een ander persoon / andere personen, de andere persoon/personen voldoet/voldoen aan alle aan de Reisovereenkomst verbonden voorwaarden, de overdracht wordt schriftelijk en zo tijdig dat alle benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht, doch uiterlijk 15 dagen voor de dag van vertrek, door de overdragende reiziger(s) aan Dock C meegedeeld. Essentieel is, dat de voorwaarden van de bij de uitvoering van de Reisovereenkomst betrokken derden/Dienstverleners vervanging toestaan. De overdragende reiziger(s) en degene(n) aan wie de overdracht plaats vindt, zijn tegenover Dock C hoofdelijk aansprakelijk voor reissom, de eventuele kosten van de overdracht waaronder begrepen eventuele communicatiekosten, evenals eventuele annulerings- en administratiekosten.
 3. Als een ticket opnieuw wordt afgegeven of een nieuwe reservering wordt geplaatst volgend op een annulering of door de Reiziger geïnitieerde aanpassing, kan de prijs van het nieuwe ticket of de nieuwe reservering hoger zijn dan de prijs van het eerste ticket of de eerste reservering.

Artikel 11: Wijzigingen door Dock C en haar Dienstverleners

 1. Dock C is gerechtigd om in de onderdelen van de Reisovereenkomst wijzigingen aan te brengen (met inbegrip van de uit een dergelijke wijziging voortvloeiende prijsaanpassing). Dit mag uitsluitend wegens gewichtige omstandigheden welke ten tijde van het opmaken van het opdrachtformulier niet voorzienbaar waren en Dock C verplicht zich tot onverwijld schriftelijk bericht aan de Reiziger. Onder voormelde omstandigheden worden verstaan abnormale en onvoorziene omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van Dock C en waarvan de gevolgen ondanks voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. Bijvoorbeeld in het belang van de veiligheid van passagiers en schip, kan de rederij besluiten af te wijken van het eerder gepubliceerde vaarschema. Reizigers worden hierover vooraf geïnformeerd, indien mogelijk. Indien de oorzaak van de wijziging aan de Reiziger kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de Reiziger. Indien de oorzaak van de wijziging aan Dock C kan worden toegerekend, komt hieruit voortvloeiende schade voor rekening van Dock C.

Artikel 12: Annulering / wijziging / ontbinding door de Reiziger

 1. De Reiziger kan de Reisovereenkomst te allen tijde met onmiddellijke ingang annuleren of een aanvraag doen tot aanpassing.
 2. De kosten van een door de Reiziger geïnitieerde aanpassing (wijziging van vertrek- of retourdatum, reisschema’s) of annulering zijn gelijk aan de kosten die de betreffende Dienstverlener hiervoor in rekening brengt en die genoemd zijn in de Bijzondere Voorwaarden.
 3. Restitutie wordt niet verleend zonder voorafgaande instemming van de betrokken Dienstverlener.
 4. Bij het ontbreken van specifieke bepalingen in de Bijzondere Voorwaarden zullen de kosten van cruisediensten en accommodatie als volgt worden bepaald:
  - Meer dan 30 dagen voor vertrek: 30% van de reissom
  - Tussen 15 en 30 dagen voor vertrek: 75% van de reissom
  - Minder dan 15 dagen voor vertrek: 100% van de reissom
 5. Eventueel geboekte vliegreizen kennen doorgaans andere percentages. Bij een annulering is de reiziger verplicht de kosten van de vliegreis volledig te vergoeden.
 6. Een annulering door de reiziger wordt alleen in behandeling genomen op werkdagen tijdens kantooruren. Annuleringen buiten deze kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.
 7. Een annulering of verzoek tot aanpassing dient altijd schriftelijk te geschieden.
 8. Reserveringskosten, annuleringskosten, wijzigingskosten, communicatiekosten, visumkosten, administratiekosten en andere kostenvergoedingen worden in geval van een annulering niet gerestitueerd.
 9. Indien een vliegticket en/of cruise belast is met 100 % annuleringskosten, dan worden alle toeslagen en (luchthaven)-belastingen die betrekking hebben op het ticket en de cruise niet gerestitueerd.
 10. Bij iedere annulering van de boeking of delen van de boeking, kan Dock C administratiekosten berekenen.
 11. In het geval een terugbetaling aan de Reiziger wordt verleend, zullen de eerder betaalde bedragen worden teruggeboekt naar het rekeningnummer waarvan bij de bestelling gebruik is gemaakt. Boekingskosten en eventueel afgesloten verzekeringen komen niet voor restitutie in aanmerking.

Artikel 13: Klachten

 1. Eventuele klachten over de uitvoering van de Reisovereenkomst dienen voor zover mogelijk op de plaats, waar de reden tot de klacht ontstaat, schriftelijk te worden ingediend bij de vertegenwoordiger van de Dienstverlener.
 2. Indien de klacht ter plaatse niet tot tevredenheid van Reiziger kan worden opgelost, dient er terstond contact te worden opgenomen met Dock C die deze namens de Dienstverlener zal aanvaarden. Dock C zal haar uiterste best doen deze klacht alsnog op te lossen.
 3. Indien de klacht na tussenkomst van Dock C niet bevredigend wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen een maand na terugkeer in Nederland schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij Dock C. Indien Dock C niet in de gelegenheid gesteld is de klachten tijdens uw reis op te lossen, behoudt Dock C zich het recht voor de behandeling van de klachten achteraf te weigeren.
 4. Klachten over verlies, schade of diefstal van bagage, kleding of persoonlijke bezittingen die tijdens het verblijf onder de controle van de Reiziger waren worden niet in behandeling genomen. Alleen bagage die is ingecheckt bij een luchtvaartmaatschappij is verzekerd tijdens de duur van de reis, op basis van de toepasselijke vergoedingsschalen.
 5. Mocht u voor vertrek niet tevreden zijn over de dienstverlening van Dock C, meldt u dit dan schriftelijk aan Dock C, zodat alsnog naar een oplossing kan worden gezocht.
 6. Voor urgente problemen, die direct een oplossing vereisen, is Dock C tijdens kantooruren bereikbaar per telefoon, fax en e-mail. Daarnaast is Dock C (alleen voor noodgevallen) dag en nacht bereikbaar.

Artikel 14: Aansprakelijkheid

 1. De Reiziger erkent dat Dock C handelt als tussenpersoon namens en in naam van de Dienstverleners.
 2. Dock C zal onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk worden gehouden met betrekking tot Diensten die de Reiziger heeft geboekt bij een of meer Dienstverleners.
 3. Dock C is niet aansprakelijk als en voor zover de Reiziger in staat is zijn / haar schade te claimen onder een verzekeringspolis, zoals een reis en / of vakantie-annuleringsverzekering.
 4. Iedere aansprakelijkheid van Dock C (met inbegrip van haar bestuurders, werknemers, etc.), voortvloeiende uit of samenhangende met de Reisovereenkomst, is uitgesloten, behoudens ingeval van opzet of grove schuld. Mocht Dock C (om welke reden dan ook) evenwel aansprakelijk zijn (met inbegrip van haar bestuurders, werknemers, etc.), dan is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in een voorkomend geval uit hoofde van de door Dock C gesloten (bedrijfs-)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, met inbegrip van een eventueel door Dock C in verband met die verzekering te dragen eigen risico. De Reiziger verkrijgt desgevraagd informatie over de (dekking onder) voormelde verzekering(en).
 5. In geen geval is Dock C aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de Reisovereenkomst, die aan de reiziger toe te rekenen zijn.

Artikel 15: Bevoegde rechter

Op deze Algemene Voorwaarden en op de Reisovereenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16: Slotbepaling

 1. Als Dock C op enig moment niet één van de bepalingen van de Algemene Voorwaarden inroept, dient dit niet te worden geïnterpreteerd als een afstand van het recht een van deze bepalingen op een later tijdstip alsnog in te roepen.
 2. In het geval dat een van de bepalingen van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard, zal de desbetreffende bepaling als niet geschreven worden geschouwd, zonder de geldigheid van de andere bepalingen aan te tasten, tenzij de bepaling die nietig wordt verklaard essentieel en bepalend is.
 3. Elke omstandigheid van overmacht, inclusief de onderbreking van communicatiemiddelen of een staking door vervoerders, hoteliers of luchtverkeersleiders, leidt tot opschorting van verplichtingen in deze voorwaarden die worden aangetast door de omstandigheid van overmacht en vrijwaart de partij die de door overmacht aangetaste verplichting moest naleven.
 4. Deze voorwaarden zijn geldig vanaf 15 september 2010.

Vervoersvoorwaarden dienstverleners

Vervoersvoorwaarden KLM: klik hier.

Vervoersvoorwaarden Transavia.com: klik hier.

Vervoersvoorwaarden HAL Services BV: klik hier.

Vervoersvoorwaarden MSC Cruises: klik hier.

Vervoersvoorwaarden Fred. Olsen Cruises: klik hier.

Vervoersvoorwaarden Norwegian Cruise Line: klik hier.

Vervoersvoorwaarden Costa Cruises: klik hier.

Vervoersvoorwaarden AIDA Cruises: klik hier.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics

 • Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

 

Blijf op de hoogte

Ontvang als eerste onze cruise-aanbiedingen

Wekelijkse cruise-deals

Meldt u aan en blijf op de hoogte van alle cruise deals. Ontvang € 25 korting bij uw eerstvolgende boeking! (Geldt niet voor reeds gemaakte boekingen.)

Joomla Extensions powered by Joobi